گروه A

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

صدور بلیط (مقدماتی)

 

 

شنبه

۸:۳۰-۱۲:۴۵

آ.هنرمند

۴۰۳

۲

صدور بلیط (میانی)

 

 

دوشنبه

۸:۳۰-۱۲:۴۵

آ.هنرمند

۴۰۳

۳

مدیریت دفاتر خدماتی مسافرتی

 

 

دوشنبه

۱۳:۳۰-۱۵

آ.هنرمند

۴۰۳

۴

حسابداری دفاتر خدماتی مسافرتی

 

 

پنجشنبه(۷ هفته اول)

۹-۱۲

خ.محمدی

۴۰۳

۵

کارورزی ۱

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.حیدر آبادیان

 

 

گروه B

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

صدور بلیط (مقدماتی)

 

 

شنبه

۱۴-۱۷:۴۵

آ.هنرمند

۴۰۳

۲

صدور بلیط (میانی)

 

 

دوشنبه

۱۵:۳۰-۱۹:۱۵

آ.هنرمند

۴۰۳

۳

مدیریت دفاتر خدماتی مسافرتی

 

 

شنبه

۱۸-۱۹:۳۰

آ.هنرمند

۴۰۳

۴

حسابداری دفاتر خدماتی مسافرتی

 

 

پنجشنبه(۷ هفته دوم)

۱۳-۱۶

خ.محمدی

۴۰۳

۵

کارورزی ۱

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.اسلامی

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست