تقویم آموزشی دوره های پودمانی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

ثبت نام و انتخاب واحد

۱۵ و ۱۶ تیر ۹۲

شروع کلاسها

۲۲ تیر ۹۲

پایان کلاس ها

۱۴ شهریور ۹۲

امتحانات

۱۷ الی ۲۵ شهریور ۹۲

 تقویم آموزشی دوره های پودمانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

(به جز ورودی های جدید)

ثبت نام و انتخاب واحد

۲۷ الی ۳۱ شهریور ۹۲

شروع کلاسها

۱ مهر ۹۲

پایان کلاس ها

۲۳ دی ۹۲

امتحانات

۲۸ دی ۹۲ الی ۱۰ بهمن ۹۲

تقویم آموزشی دوره های پودمانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

(به جز ورودی های جدید)

ثبت نام و انتخاب واحد

۱۴ الی ۱۸ بهمن ۹۲

شروع کلاسها

۱۹ بهمن ۹۲

پایان کلاس ها

۲۴ خرداد ۹۳

امتحانات

۲۷ خرداد ۹۳ الی ۵ تیر ۹۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست