• کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار کد رشته: ۱۵۱۹۵
 • کاردانی حرفه ای مدیریت امورتشریفات کد رشته: ۱۳۳۷۲
 • کاردانی حرفه ای بازاریابی کد رشته: ۱۴۴۶۴
 • کاردانی حرفه ای آشپزی کد رشته: ۱۶۳۲۶
 • کاردانی حرفه ای هتلداری کد رشته : ۱۶۴۰۵
 • کاردانی حرفه ای گردشگری کد رشته: ۱۶۳۵۷
 • کاردانی حرفه ای روابط عمومی کد رشته: ۱۵۶۶۰
 • کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی گرایش های (آثار دیداری و شنیداری) کد رشته: ۱۵۸۱۲
 • کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی گرایش های (آثار مکتوب و متون رسمی) کد رشته:۱۵۸۵۶
 • کاردانی حرفه ای مترجمی زبان فرانسه (آثار دیداری و شنیداری) کد رشته: ۱۵۸۷۹
 • کاردانی حرفه ای مترجمی زبان فرانسه (آثار مکتوب و متون رسمی) کد رشته: ۱۵۸۸۰
 • کاردانی حرفه ای خبرنگاری کد رشته: ۱۵۷۸۳
 • کاردانی حرفه ای امور فرهنگی کد رشته: ۱۵۴۹۷
 • کاردانی حرفه ای امور حقوقی – گرایش شورای حل اختلاف : ۱۳۷۷۵

لینک دریافت دفترچه راهنمای پذیرش دور ه کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال ۹۶

به اشتراک بگذارید...
فهرست