عاشقان را سر شوریده به پیکر، عجب است

دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است

به اشتراک بگذارید...
فهرست