قابل توجه اساتید گرامی:

صندوق حمایت از پژوهشگران اقدام به تشکیل ۶ کارگروه جدید با عناوین:

  1. ظرفیت سازی، فرصت سازی و فرهنگ سازی در ارتقای جایگاه پژوهشی زنان در پژوهش
  2. اقتصاد دریا، آینده خزر و مطالعات و تحقیقات در این حوزه
  3. اثر بخشی پژوهش در حوزه علم، اقتصاد و جامعه
  4. فیزیک و ریاضی
  5. ریسک و تاب آوری
  6. حمل و نقل، اقتصاد و محیط زیست

نموده است. لذا مراتب جهت استحضار اعلام می گردد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست