امروز : سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ - ۵:۴۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

مدارک آماده تحویل

نام نام خانوادگی رشته نور اله بابا نژاد آشپزی شیما زارعی سنابادی آشپزی زهرا زرگزان آشپزی رضا شکیب آشپزی سوسن فتاحیان کلهر آشپزی فرگل آزاد بخت آموزش زبان انگلیسی سمیه برات زاده برزلی آموزش زبان انگلیسی میثم خانی قلعه جق آموزش زبان انگلیسی انسیه خسروی آموزش زبان انگلیسی مژگان استقامت حقوق گرایش شورای حل اختلاف Read More

نام

نام خانوادگی

رشته

نور اله

بابا نژاد

آشپزی

شیما

زارعی سنابادی

آشپزی

زهرا

زرگزان

آشپزی

رضا

شکیب

آشپزی

سوسن

فتاحیان کلهر

آشپزی

فرگل

آزاد بخت

آموزش زبان انگلیسی

سمیه

برات زاده برزلی

آموزش زبان انگلیسی

میثم

خانی قلعه جق

آموزش زبان انگلیسی

انسیه

خسروی

آموزش زبان انگلیسی

مژگان

استقامت

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

آرزو

آزاد منجیری

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

مریم

دلیری حاجی پیران

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

سارا

ربیع

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

الهه

صالحی

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

اعظم

عسگری اصل

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

سینا

فاطمی بهشتی

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

سیده فریبا

آقازاده

خدمات جهانگردی

بهزاد

ابدزنده

خدمات جهانگردی

بیتا

الله وردی

خدمات جهانگردی

فائزه

اسمعیلی

خدمات جهانگردی

سیما

باقرنیا

خدمات جهانگردی

نسرین

باقری

خدمات جهانگردی

مرضیه

بخشی

خدمات جهانگردی

خسرو

بلیله

خدمات جهانگردی

شیما

بنی جمالی

خدمات جهانگردی

ملیحه

بورقی

خدمات جهانگردی

معصومه

بهرام زاده

خدمات جهانگردی

مسعود

بهرامیان

خدمات جهانگردی

زهرا

بیگدلی

خدمات جهانگردی

مصطفی

پرویزنیا

خدمات جهانگردی

مهدی

پورجمشید

خدمات جهانگردی

مریم

توده فلاح

خدمات جهانگردی

ساحل

تهجا

خدمات جهانگردی

محبوبه

جهان بخشی

خدمات جهانگردی

سعیده

چوپانی

خدمات جهانگردی

مریم

حاجی شمسائی

خدمات جهانگردی

احسان

حاجیه نیاسری

خدمات جهانگردی

کبری

حسن پور

خدمات جهانگردی

ستاره

خوش اندام

خدمات جهانگردی

مائده السادات

خلیلی سهی

خدمات جهانگردی

مهدیه

دارابی همدانی

خدمات جهانگردی

نفیسه

دهقانی

خدمات جهانگردی

مرضیه

ذوالفقاری

خدمات جهانگردی

میترا

رضا زاده زکی

خدمات جهانگردی

هنگامه

زند وثوقی

خدمات جهانگردی

مریم

سعیدیان

خدمات جهانگردی

بیستون

سلیمی نیا

خدمات جهانگردی

محمد

سهرابی

خدمات جهانگردی

گلسا

سهرابیان

خدمات جهانگردی

طاهره

شاطر بیک سرخابی

خدمات جهانگردی

ریحانه

شیخی

خدمات جهانگردی

آیدا

شریف مطلق

خدمات جهانگردی

سمینه

شکیباتبار

خدمات جهانگردی

مهران

شیرنژادروشنق

خدمات جهانگردی

محدثه

صفرالهی

خدمات جهانگردی

نوشین

صدهزاری

خدمات جهانگردی

ساجده

صادقیان

خدمات جهانگردی

نوشین

صلاحی رنجبر

خدمات جهانگردی

الهه

صمصامی تبریزی

خدمات جهانگردی

میترا

طاهر رضی

خدمات جهانگردی

الهام

عابدین

خدمات جهانگردی

مرتضی

عباسی نژاد

خدمات جهانگردی

نسرین

عسگری

خدمات جهانگردی

فاطمه

فرزینی راد

خدمات جهانگردی

عاطفه

قاسمی

خدمات جهانگردی

رابعه

کامل پور

خدمات جهانگردی

فرانک

کلکینه

خدمات جهانگردی

آرزو

گشتی

خدمات جهانگردی

سمانه

گل محمدی خامنه

خدمات جهانگردی

هانیه

مشارکش زین جنابی

خدمات جهانگردی

لیلا

معقولی

خدمات جهانگردی

فرزانه

محمدی

خدمات جهانگردی

صدیقه

میرطاهری

خدمات جهانگردی

میر ناصر

موسوی زاده

خدمات جهانگردی

فاطمه

ملک محمدی

خدمات جهانگردی

افروز

منصوری نسب

خدمات جهانگردی

سوده

موسوی

خدمات جهانگردی

امیر رضا

میر حسینی

خدمات جهانگردی

ندا

نریمان زاده

خدمات جهانگردی

محمد حسین

نوعی رازلیقی

خدمات جهانگردی

فاطمه

نادعلی

خدمات جهانگردی

علی

وفا پدیدار

خدمات جهانگردی

مریم

ولی

خدمات جهانگردی

نیلوفر

وهاب زادگان

خدمات جهانگردی

مونا

هاشمی

خدمات جهانگردی

نسرین

هاشمی

خدمات جهانگردی

عارفه

یوسفی

خدمات جهانگردی

محمد

ارشدی طهرانی

خدمات مسافرتی و جهانگردی

شاهین

اکبری

خدمات مسافرتی و جهانگردی

معصومه

امیر صفری

خدمات مسافرتی و جهانگردی

مریم

بانکی حقیقی

خدمات مسافرتی و جهانگردی

پونه

رنجور

خدمات مسافرتی و جهانگردی

مهناز

سبزه ئی

خدمات مسافرتی و جهانگردی

زهرا

سرمستیان

خدمات مسافرتی و جهانگردی

بدری

سروری پور

خدمات مسافرتی و جهانگردی

ثریا

سیدی

خدمات مسافرتی و جهانگردی

سمیرا

لایقی

خدمات مسافرتی و جهانگردی

سعید

ابراهیمی

روابط عمومی

ناصر

اژدری زرنقی

روابط عمومی

مونا

ایمان

روابط عمومی

محمد حسین

آدینه

روابط عمومی

یوسف

آقائی چقابلکی

روابط عمومی

مهدی

بشیری

روابط عمومی

علیرضا

تره کار

روابط عمومی

کبری

چکاه

روابط عمومی

زهره

حیدری

روابط عمومی

سعید

خداقلیزاده

روابط عمومی

حسن

رحیمی

روابط عمومی

علیرضا

رضائی

روابط عمومی

رضا

رمضانی

روابط عمومی

عباس

روان پاک ضیابری

روابط عمومی

احمد

زمانیان

روابط عمومی

نسرین

سلیمانی

روابط عمومی

مهدی

شاه آبادی

روابط عمومی

مصطفی

شایان پور

روابط عمومی

علی

شریفی

روابط عمومی

علیرضا

شهرآبادی

روابط عمومی

مرتضی

شهرکی

روابط عمومی

فرانه

صدیق سرچشمه

روابط عمومی

عاطفه

ظهیردیمجی

روابط عمومی

مهری

عنبری شارق

روابط عمومی

حمید

عینی

روابط عمومی

منصوره السادات

فخری

روابط عمومی

هادی

فراهانی

روابط عمومی

ستاره

کاشانی

روابط عمومی

سلمان

کریمی مغانلو

روابط عمومی

معصومه

کوشا همتی

روابط عمومی

وحید

کوشکی

روابط عمومی

فائزه

گودرزی

روابط عمومی

پروانه

لطیفی

روابط عمومی

حسین

لونی

روابط عمومی

ابراهیم

محمدی

روابط عمومی

نفیسه

مرآتی

روابط عمومی

زینب

مسافر آستانه

روابط عمومی

عذری

منتشرعی

روابط عمومی

وحید

مهدی زاده ثمرین

روابط عمومی

سارا

مهدی نژاد

روابط عمومی

شیوا

مهربانی

روابط عمومی

سید مجید

موسوی

روابط عمومی

سید روح اله

میر معینی

روابط عمومی

مریم

نجاری

روابط عمومی

سیده شکوفه

نظامی شال

روابط عمومی

حامد

نکوفر

روابط عمومی

حسین

همتی بنیاد آباد

روابط عمومی

شبنم

ابراهیمی حسین زاده

مترجمی اسناد و مدارک

ساره

اسمعیل یال چاله ئی

مترجمی اسناد و مدارک

مونا

اشرفی

مترجمی اسناد و مدارک

سعیده

اصلانی

مترجمی اسناد و مدارک

سمیه

حیدری سی پی

مترجمی اسناد و مدارک

هانیه

خسروی

مترجمی اسناد و مدارک

سحر

سلیمی گر مرودی

مترجمی اسناد و مدارک

ثریا

سید علوی

مترجمی اسناد و مدارک

ندا

شاهوردی

مترجمی اسناد و مدارک

ندا

شریفی هشتجین

مترجمی اسناد و مدارک

ملیحه

شعبانی زنجانی

مترجمی اسناد و مدارک

سحر

عباسی

مترجمی اسناد و مدارک

خدیجه

کلانتری

مترجمی اسناد و مدارک

الهام

مبینی خالدی

مترجمی اسناد و مدارک

شهربانو

محمد زاده

مترجمی اسناد و مدارک

مهتاب

مدنی

مترجمی اسناد و مدارک

سید امین

موسوی رخشانی

مترجمی اسناد و مدارک

فروغ

موفق

مترجمی اسناد و مدارک

آتنا

نوری

مترجمی اسناد و مدارک

فاطمه

باجلان

مدیریت کسب و کار

شیما

برزگر علی آبادی

مدیریت کسب و کار

زهرا

بلالی مهیاری

مدیریت کسب و کار

سمیه

تاجیک

مدیریت کسب و کار

مجید

حاجی ابوالقاسم

مدیریت کسب و کار

مهپاره

سعیدی کشاورز

مدیریت کسب و کار

الهام

سلمانی

مدیریت کسب و کار

زهره

صفائی

مدیریت کسب و کار

محمد

محرابیان

مدیریت کسب و کار

زهرا

محمدی چونوش

مدیریت کسب و کار

فرناز

نوائی لواسانی

مدیریت کسب و کار

مهتاب

هادی زاده کلهرودی

مدیریت کسب و کار

زهرا

آب ریان

هتلداری

مرضیه

احمدزاده

هتلداری

فاطمه

افشارنیا

هتلداری

مینا

ایقانی اعظم

هتلداری

زینب

احمدی

هتلداری

سیامک

ارژنگی توتشاهی

هتلداری

زهرا

ارشیا لاشیدانی

هتلداری

مهران

اسدی

هتلداری

محمد

اوانی

هتلداری

سیما

باقری آزاد

هتلداری

مونا

بالش آبادی

هتلداری

مریم

بلندپز

هتلداری

حامد

بقائی اسدآبادی

هتلداری

مهدی

بهاری

هتلداری

مریم

 پای بست

هتلداری

الهام

پوردلجو

هتلداری

هاله

پوستی

هتلداری

سیف علی

پولادی

هتلداری

فریناز

تقی لو

هتلداری

مهدیه

جعفریان

هتلداری

سودابه

جمالی

هتلداری

شیدا

جمالی هنجی

هتلداری

مریم

چراغعلی نژاد

هتلداری

سید مهدی

حسینی زاده

هتلداری

سمیرا

خوش بین نزدیک

هتلداری

نازنین

دارباز

هتلداری

مهرناز

درخشان

هتلداری

ربابه

رضائی

هتلداری

نسترن

رضوانی فر

هتلداری

مریم

زحمتکش زیده سرائی

هتلداری

ذریه

زینلی

هتلداری

لیلا

سلیمانی

هتلداری

نیلوفر

شکارچی

هتلداری

محمد علی

شاه آبادی

هتلداری

مهدی

شکوری

هتلداری

شبنم

شهلا

هتلداری

سید مصطفی

صفویه

هتلداری

فاطمه

صابری توکلی

هتلداری

زیبا

ظاهری

هتلداری

مرضیه

عامری هفتادری

هتلداری

مونا

عباسی روزبهانی

هتلداری

مژده

عندلیبی محمودآبادی

هتلداری

مریم

عزیز آبادی فراهانی

هتلداری

حسین

عربگل

هتلداری

فرامرز

فرهودی جوراب

هتلداری

حوریه

قائمی نژاد

هتلداری

سیده مینا

کافی ماسوله

هتلداری

پروا

کریم خانی

هتلداری

فرزانه

کیانفر

هتلداری

بنفشه

معافی

هتلداری

لیلا

ملکی

هتلداری

غزاله

موغاری

هتلداری

سیده معصومه

میران

هتلداری

مریم

معنوی نیستانک

هتلداری

سپیده

متین ارجمند

هتلداری

شیرین

موذنی

هتلداری

ساناز

موفقی

هتلداری

غزال

ناظری

هتلداری

فاطمه

نادی

هتلداری

سمیه

نوروزی

هتلداری

مینا

وطن پرست

هتلداری

پرستو

یگانه

هتلداری

پریسا

یوزباشی

هتلداری

نوشین

چراغی

هتلداری اقامتی

سمیرا

لک

هتلداری اقامتی

زهرا

وفادار

هتلداری اقامتی

نسیم

استخری

هتلداری پذیرایی

علی رحمن

امیری

هتلداری پذیرایی

حسین

رودبارانی

هتلداری پذیرایی

مریم السادات

فولادپوری

هتلداری پذیرایی

الهام

مهدوی رحمانی

هتلداری پذیرایی

امیر

قادری

 

بابک

مفیدی

 

بهنام

منیعی

 

پیمان

مشیتی

 

حسن

غلامعلی پور گرفمی

 

حسین

اسدی یارفی

 

رسول

بشیرزاده

 

رضا

صداقت سیاه خالسر

 

زهرا

قادری

 

سلمان

کفائی محمدنژاد

 

سمانه

بوستان

 

سید حسن

رکوئی حقیقی

 

سید عبدالرضا

طباطبایی

 

سید محمدرضا

تقی زاده واقفی

 

علی حسین

بصیری آق قلعه

 

علیرضا

فتح آبادی

 

فرنوش سادات

افضلی

 

فرهاد

پزشکی

 

محسن

عادلی

 

محمد رضا

امیر ارسلانی

 

مهرآسا

اسمعیل نیا

 

محمود

ساری خانی

 

میر محمود

هاشم پور

 

ناهید

کریمی

 

هادی

فتحی

 

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی مدارک آماده تحویل

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.