گروه A

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

 

کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت هنلداری

 

 

پنجشنبه

۸:۳۰-۱۱:۳۰

آ.ناصریان

۴۰۳

 

اصول فرانت آفیس

 

 

یکشنبه

۸:۳۰-۱۱:۳۰

خ.رضوانی

۴۰۳

 

رزرواسیون

 

 

یکشنبه

۱۱:۴۵-۱۵:۱۵

خ.رضوانی

۴۰۳

 

پذیرش و تخصیص اتاق

 

 

سه شنبه

۸:۳۰-۱۱:۳۰

خ.رضوانی

۴۰۳

 

امور صندوق فرانت آفیس

 

 

سه شنبه

۱۱:۴۵-۱۴:۳۰

خ.رضوانی

۴۰۳

 

کارورزی (اقامتی)

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.جوادی زاده

 

 

گروه B

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

 

کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت هنلداری

 

 

یکشنبه

۱۶:۳۰-۱۹:۳۰

آ.ناصریان

۴۰۳

 

اصول فرانت آفیس

 

 

پنجشنبه

۱۴-۱۷

آ.عبدی

۴۰۳

 

رزرواسیون

 

 

پنجشنبه

۱۷:۱۵-۲۰:۱۵

آ.عبدی

۴۰۳

 

پذیرش و تخصیص اتاق

 

 

سه شنبه

۱۶-۱۸:۳۰

آ.عبدی

۴۰۳

 

امور صندوق فرانت آفیس

 

 

سه شنبه

۱۸:۴۵-۲۰:۳۰

آ.عبدی

۴۰۳

 

کارورزی (اقامتی)

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.جوادی زاده

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست