آشنایی با رشته مدیریت گردشگری (کارشناسی)

آشنایی  با رشته مدیریت هتلداری (کارشناسی)

آشنایی با رشته مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی)

آشنایی با رشته روابط عمومی (کارشناسی)

آشنایی با رشته آشپزی ملل ( کارشناسی )

آشنایی با رشته بازاریابی ( کاردانی )

آشنایی با رشته گردشگری  ( کاردانی )

آشنایی با رشته هتلداری ( کاردانی )

آشنایی با رشته روابط عمومی ( کاردانی )

آشنایی با رشته مترجمی زبان انگلیسی ( کاردانی )

آشنایی با رشته آشپزی ( کاردانی )

چارت درسی کارشناسی مترجمی خبر

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای آشپزی و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای مترجمی آثار دیداری و شنیداری زبان انگلیسی و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کاردانی حرفه ای هتلداری و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کارشناسی حرفه ای روابط عمومی و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری و سرفصل دروس

آشنایی با رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری و سرفصل دروس

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست