بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه میرساند در روز سه شنبه مورخ ۵ خرداد ۹۴ سرکار خانم امیرحسینی معاون محترم آموزش تشریف ندارند و دانشجویان میتوانند جهت انجام امور دانشجویی خود به جناب آقای ارصلانی مسئول محترم آموزش مراجعه نموده و یا روز چهارشنبه به واحد آموزش نزد سرکار خانم امیرحسینی مراجعه نمایند.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست