قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۵۱ و ماقبل آن:

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که ترم تابستان امسال، آخرین ترم تحصیلی تا فراغت از تحصیلشان محسوب می شود می رساند؛ هرچه سریع تر نسبت به بررسی دروس باقی مانده خود با توجه به تطابق کارنامه تحصیلی با چارت درسی رشته مربوطه اقدام نموده و در صورت ارائه نشدن دروس مربوطه در ترم تابستان، نهایتا تا پایان ساعت کاری روز سه شنبه ۱۹ تیرماه تا قبل از اتمام بازه زمانی انتخاب واحدها و همین طور درخواست میهمان (باتوجه به اینکه هر دو بازه تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود)، جهت مشخص شدن هرچه سریع تر وضعیت آموزشی-دانشجویی به آموزش مرکز مراجعه نمائید.

به اشتراک بگذارید...
فهرست