دانشجوی گرامی

با سلام

به پیوست برنامه امتحانات ترم پاییز ۹۲ برحسب تفکیک رشته اعلام میگردد:

 

کاردانی خدمات جهانگردی بهمن ۹۰

کاردانی مدیریت کسب و کار بهمن ۹۰

کاردانی هتلداری بهمن ۹۰

کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری بهمن ۹۱

کاردانی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۱

کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی بهمن ۹۱

کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری بهمن ۹۱

کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری بهمن ۹۱

کاردانی حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف  مهر ۹۱

کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری مهر۹۱

کاردانی حرفه ای روابط عمومی مهر ۹۱

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار مهر ۹۱

کارشناسی مدیریت هتلداری مهر ۹۱ 

کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف مهر ۹۲

کاردانی خدمات گردشگری مهر۹۲

کاردانی حرفه ای روابط عمومی مهر ۹۲

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار مهر ۹۲

کاردانی مترجمی مهر ۹۲

کاردانی هتلداری مهر۹۲

کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری مهر ۹۲

کارشناسی مدیریت هتلداری مهر ۹۲

به اشتراک بگذارید...
فهرست