برنامه کلاسی کاردانی – امور حقوقی شورای حل اختلاف – ورودی جدید

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات
شروع  پایان روز  
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   آیین دادرسی کیفری ۱ ۲ برجی علیرضا   شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰    
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   حقوق تجارت کاربردی ۳ طالبیان محمد علی   یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۱:۰۰   ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰شنبه 
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   حقوق مدنی (عقود تعهدات) ۳ برجی علیرضا   شنبه ۱۰:۰۰ ۱۲:۳۰    
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   حقوق شورای حل اختلاف ۱ ۲ طالبیان محمد علی   شنبه ۱۲:۳۰ ۱۴:۱۰   ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰شنبه
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   آیین دادرسی مدنی ۱ ۲ طالبیان محمد علی   شنبه ۱۴:۱۰ ۱۶:۱۰   شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
به اشتراک بگذارید...
فهرست