برنامه کلاسی کارشناسی – روابط عمومی امور رسانه – ورودی جدید

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات
شروع  پایان روز  
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲ عربگری   سه شنبه ۱۳:۳۰ ۱۷:۰۰ ۱٫۴ هفته ۷(۸۱)
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ افکار عمومی ۲ نوری   یکشنبه ۱۴:۰۰ ۱۵:۴۰ ۱٫۴  
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ تحولات اجتماعی ایران معاصر ۲ منصوریان   دوشنبه ۱۵:۰۰ ۱۶:۴۰ ۱٫۴  
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ مبانی ارتباط جمعی ۲ نوری   یکشنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۲۰ ۱٫۴  
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ سواد رسانه ای ۲ منصوریان   دوشنبه ۱۶:۴۰ ۱۹:۱۵ ۲٫۳۵  
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ سواد هنری ۲ نجف زاده   سه شنبه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۰ ۱٫۴ چراغپور
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ اصول روابط عمومی ۲ نوری   یکشنبه ۱۷:۲۰ ۱۹:۰۰ ۱٫۴  
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ اصول خبرنویسی ۲ نجف زاده   سه شنبه ۱۸:۴۰ ۲۰:۲۰ ۱٫۴ چراغپور
کارشناسی روابط عمومی امور رسانه ترمی ۹۳۱ کاربینی ۱ نوری   یکشنبه ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۱٫۴  
به اشتراک بگذارید...
فهرست