برنامه کلاسی کارشناسی مترجمی – ورودی جدید

 

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات
شروع  پایان روز  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ اصول و مبانی ترجمه ۲ وثوق یزدانی   پنجشنبه ۱۴:۰۰ ۱۵:۴۰ ۱٫۴  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه ۲ حاجی ابراهیمی   شنبه ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ ۲٫۵  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ کاربرد موضوعی واژگان در ترجمه ۲ وثوق یزدانی   پنجشنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۲۰ ۱٫۴  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ زبان شناسی ۲ حاجی ابراهیمی   شنبه ۱۶:۳۰ ۱۸:۱۰ ۱٫۴  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ اصول نگارش ۲ وثوق یزدانی   پنجشنبه ۱۷:۲۰ ۱۹:۰۰ ۱٫۴  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ متون ادبی ۲ عباسی فرد   سه شنبه ۱۷:۴۰ ۲۰:۴۰ ۱٫۴ ۸۱
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ اصول و فنون مذاکره ۲ رضایی منش   شنبه ۱۸:۱۰ ۱۹:۵۰ ۱٫۴  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ مکاتبات ۲ وثوق یزدانی   پنجشنبه ۱۹:۰۰ ۲۰:۴۰ ۱٫۴  
کارشناسی مترجمی ترمی ۹۳۱ کاربینی ۱ جابری   متعاقبا اعلام میگردد        
به اشتراک بگذارید...
فهرست