برنامه کلاسی کارشناسی – مدیریت هتلداری – ورودی جدید

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات
شروع  پایان روز  
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲ عربگری   سه شنبه ۱۳:۳۰ ۱۷:۰۰   هفته ۷(۸۱)
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۱ ۱ خ.هدایی   دوشنبه ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ مبانی سازمان و مدیریت ۲ آ.مرادی   چهارشنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۲۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ قوانین حقوقی در صنعت هتلداری ۲ سلیمانی    دوشنبه ۱۶:۰۰ ۱۷:۴۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ مفاهیم مهمانپذیری در صنعت هتلداری ۲ تهرانی   سه شنبه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ رفتار سازمانی ۲ آ.مرادی   چهارشنبه ۱۷:۲۰ ۱۹:۰۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ مدیریت عملیات فرانت آفیس ۲ سلیمانی    دوشنبه ۱۷:۴۰ ۲۰:۴۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ مردم شناسی  ۳ تهرانی   سه شنبه ۱۸:۴۰ ۲۱:۱۰   پایان کلاس ساعت ۲۰:۳۰
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ مدیریت منابع انسانی ۲ آ.مرادی   چهارشنبه ۱۹:۰۰ ۲۰:۴۰    
کارشناسی مدیریت هتلداری ترمی ۹۳۱ کاربینی ۱ تهرانی   سه شنبه ۲۰:۲۰ ۱۰:۲۰    
به اشتراک بگذارید...
فهرست