حضرت موسی بن جعفر(ع) شمشیر علی در دست و فریاد فاطمه (س) در حنجره داشت، خون حسین(ع) در رگ هایش جاری بود، او وجود عینی قرآن بود. زندگی قهرمانانه آن حضرت در زندان، نمایش حقیقت توحید و ارتباط خالص با خدای بزرگ است، او با صبر و مقاومتش، به ستمگران تاریخ آموخت که با بند و زنجیر نمی توان چراغ آزادی و فضیلت را خاموش کرد.

دل ها در فراق امام غریبی سوگوار است که سالها تحت آزار و تعقیب و شکنجه بود، امامی که مدت ها زیر نظر بود و در تبعید و زندان های تک سلولی و سیاهچال های بغداد در غل و زنجیر به سر می برد.

 

۲۵ رجب شهادت هفتمین مقتدای مومنان، حضرت امام موسی کاظم(ع) را بر رهروان شکیبای قافله ایمان تسلیت عرض می نمائیم.

معاونت فرهنگی واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست