بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد نجف آبادی به جای روز شنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تاریخ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست