بدینوسیله به اطلاع می رساند کلاس استاد جعفر بنی هاشمی دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ و چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مرکز فرهنگی امام رضا (ع)  تشکیل می گردد .

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست