جهت طراحی نشریه انجمن علمی مرکز از دانشجویانی که مهارت و آشنایی با نرم افزار Indesign و photoshop دارند ، درخواست می شود اعلام آمادگی خود را در اسرع وقت به خانم محمد جعفر – واحد فرهنگی – طبقه ششم – اعلام نمایند .

روابط عمومی واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست