به نام خدایی که در این نزدیکی است.

         یه جمع خودمونی دانشجویی قراره تشکیل بدیم.

اگر هنرمند یا هنردوست هستید

یا دوست دارین در جمع ما باشین.

برنامه های خوبی داریم.

پس از تکمیل فرم های زیر

به ما حتما سر بزنید…

خانم محمدجعفر- طبقه ششم- واحد فرهنگی

حضور شما را ارج می نهیم.

لیست فرم ها:

لینک آیین نامه

فرم ۱

فرم ۲

فرم ۳

فرم ۴

فرم ۵

به اشتراک بگذارید...
فهرست