بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد بناییان در روز سه شنبه ۹ آذر ۹۵ تشکیل نخواهد شد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست