بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد جابری در روز پنجشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۴ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست