بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی مترجمی ورودی ۹۳ میرساند کلاس استاد حاجی ابراهیمی روز شنبه  مورخ ۹۳/۰۷/۱۹ برگزار نخواهد شد.
واحد آموزش

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست