بدینوسیله به اطلاع می رساند کلاس استاد خانم شفیع زاده چهارشنبه ۲۳ /۲/ ۹۴ تشکیل نمی شود .

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست