بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه کلاس های آقای استاد صرفی در روز یکشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۴ برگزار نخواهد شد .

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست