بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های خانم استاد صرفی در روز سه شنبه ۹ آذر ۹۵ تشکیل نخواهد شد.

 

واحد امور اساتید

به اشتراک بگذارید...
فهرست