بدین وسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های روز چهارشنبه و پنجشنبه استاد جعفر تهرانی  مورخ ا۹۳/۰۷/۰۹و ۹۳/۰۷/۱۰ برگزار نخواهد شد.
واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست