بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاس های استاد رحیم زاده روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۳ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست