بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد نسیمی در روز جمعه مورخ ۱۲ آذر ۹۵ برگزار نخواهد شد.

واحد امور اساتید

به اشتراک بگذارید...
فهرست