بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلاس های روز ۵شنبه ۱۷ و شنبه ۱۹ اردیبهشت و یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۴ استاد وثوق یزدانی برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست