مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۳۳
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی مدیریت هتلداری میرساند کلیه کلاسهای استاد کاظمی روز شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۱۰ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش-۹۳/۰۸/۰۸

به اشتراک بگذارید...
فهرست