بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های خانم استاد حکیمی در روزهای سه شنبه ۹ آذر ۹۵ و پنجشنبه ۱۱ آذر ۹۵ تشکیل نخواهد شد.

واحد امور اساتید

به اشتراک بگذارید...
فهرست