بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های خانم استاد خوش حساب روز سه شنبه ۹ آذر ۹۵ برگزار نخواهد شد.

واحد امور اساتید

به اشتراک بگذارید...
فهرست