مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان ذیل آماده تحویل است:

ردیف نام نام خانوادگی رشته سال ورود مالی توضیحات توضیحات
۱ فرنوش سادات افضلی آشپزی ۱۳۸۹ تسویه
۲ نوراله بابانژاد آشپزی ۱۳۸۸-۸۹ تسویه
۳ فرشته سادات بصام تبار آشپزی ۱۳۸۹ تسویه
۴ شیما زارعی سنابادی آشپزی ۱۳۸۸-۸۹ تسویه
۵ امیر قادری آشپزی ۱۳۸۹ تسویه
۶ کتایون وحیدی آشپزی ۱۳۸۹ تسویه
۷ فرگل آزاد بخت آموزش زبان انگلیسی ۱۳۸۴ تسویه
۸ عماد بازیان آموزش زبان انگلیسی ۱۳۸۴ تسویه
۹ سمیه برات زاده برزلی آموزش زبان انگلیسی ۱۳۸۴ تسویه
۱۰ میثم خانی قلعه جق آموزش زبان انگلیسی ۱۳۸۴ تسویه
۱۱ انسیه خسروی آموزش زبان انگلیسی ۱۳۸۴ تسویه
۱۲ سمانه مهاجری آموزش زبان انگلیسی ۱۳۸۴ تسویه
۱۳ مریم دلیری حاجی پیران حقوق ۱۳۸۸-۸۹ تسویه
۱۴ سارا ربیع حقوق ۱۳۸۸-۸۹ تسویه
۱۵ الهه صالحی حقوق ۱۳۸۸-۸۹ تسویه
۱۶ سمانه اداوی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۱۷ مهرداد افشارپاک خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۱۸ آرپینه اوهانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۱۹ نازنین سادات آموزگار چوکامی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۲۰ مهدیه باانصاف خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۲۱ سیما باقرنیا خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۲۲ نسرین باقری خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ بدهکار ۱۱۸۷۰۰۰ ریال
۲۳ مرضیه بخشی خدمات جهانگردی ۱۳۸۹ تسویه
۲۴ شیما بنی جمالی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ بدهکار ۵۵۱۹۰۰ ریال
۲۵ الهام پورقربان خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۲۶ افسانه تقی پور خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۲۷ مریم توده فلاح خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ بدهکار ۶۲۵۱۰۰ ریال
۲۸ ساحل تهجا خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ بدهکار ۶۴۹۷۰۰ ریال
۲۹ سولماز جدایی ثمرین خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۳۰ میلاد جلالی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ بدهکار ۸۱۱۰۰۰ مرکز
۳۱ الهام جمشیدی فرد خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۳۲ محبوبه جهان بخشی خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۳۳ رقیه جهانشاهی نوکنده خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۳۴ سمانه چراغی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ بدهکار ۵۸۵۳۰۰ مرکز
۳۵ سعیده چوپانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۳۶ مریم حاجی شمسائی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۳۷ احسان حاجیه نیاسری خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۳۸ کبری حسن پور خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۳۹ ساناز خدیر شربیانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۴۰ مائده السادات خلیلی سهی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۴۱ زینب خوش عقیده خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ بدهکار ۵۸۳۸۰۰ مرکز
۴۲ مهدیه دارابی همدانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۴۳ نفیسه دهقانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۴۴ پویان رضائی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۴۵ بهناز سادات رضویانی خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۴۶ هنگامه زندوثوقی خدمات جهانگردی ۱۳۸۹
۴۷ مریم سعیدیان خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۴۸ بهمن سلیمانی سوین خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۴۹ بیستون سلیمی نیاء خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۵۰ گلسا سهرابیان خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۵۱ لیلا شاهپوری ارانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ بدهکار ۵۵۹۴۰۰ مرکز
۵۲ نازنین شفائیان خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۵۳ نیلوفر شهبازی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ بدهکار ۸۹۴۴۰۰ مرکز
۵۴ مهران شیرنژاد روشنق خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۵۵ محدثه صفرالهی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۵۶ آمنه صفرخانی خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۵۷ نوشین صلاحی رنجبر خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۵۸ میترا طاهررضی خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۵۹ الهام عابدین خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۶۰ مرتضی عباسی نژاد خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۶۱ نسرین عسگری خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۶۲ نسیم علی نژاد خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۶۳ مجتبی علیخانی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۶۴ معصومه غفارزاده خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۶۵ نیلوفر غلامی خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۶۶ معصومه فرخی خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۶۷ فاطمه فرزینی راد خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۶۸ عاطفه قاسمی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۶۹ سوسن کاوندی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۷۰ اعظم کبودخانی فر خدمات جهانگردی ۱۳۸۷ تسویه
۷۱ نعیمه کشت گر خدمات جهانگردی ۱۳۸۹ تسویه
۷۲ بهاره گل باز خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۷۳ سمانه گل محمدی خامنه خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۷۴ سمیه لبافی خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۷۵ مرجان محلوجی خدمات جهانگردی ۱۳۸۹ تسویه
۷۶ فاطمه محمدی گلورزی خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۷۷ سمیرا محیط مافی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۷۸ افروز منصوری نسب خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۷۹ سوده موسوی خدمات جهانگردی ۱۳۸۶
۸۰ محمدرضا مهدی نژاد خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۸۱ پونه میرزائی صدیق زنوزی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ تسویه
۸۲ الهه ناصری خدمات جهانگردی ۱۳۸۸ بدهکار ۲۹۳۵۰۰ مرکز
۸۳ ندا نریمان زاده خدمات جهانگردی ۱۳۸۹
۸۴ شیرین نورافکن خدمات جهانگردی ۱۳۹۰ تسویه
۸۵ نیلوفر وهاب زادگان خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۸۶ مونا هاشمی خدمات جهانگردی ۱۳۸۸
۸۷ عارفه یوسفی خدمات جهانگردی ۱۳۸۷
۸۸ الهام عزیزیان خدمات گردشگری ۱۳۹۱ تسویه
۸۹ سعید ابراهیمی روابط عمومی ۱۳۸۸ تسویه
۹۰ ناصر اژدری زرنقی روابط عمومی ۱۳۸۹ تسویه
۹۱ مونا ایمان روابط عمومی ۱۳۸۷ تسویه
۹۲ محمد حسین آدینه روابط عمومی ۱۳۸۷ بدهکار ۴۰۳۶۰۰ ریال
۹۳ یوسف آقایی چقابلکی روابط عمومی ۱۳۸۷ بدهکار ۶۷۶۲۰۰ ریال بدهی وام دارد
۹۴ علیرضا تره کار روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار ۱۴۶۱۸۰۰ ریال
۹۵ کبری چگاه روابط عمومی ۱۳۸۸ تسویه
۹۶ زهره حیدری روابط عمومی ۱۳۸۸ تسویه
۹۷ علیرضا رضایی روابط عمومی ۱۳۸۸-۸۹ بدهکار ۱۰۴۶۲۰۰ ریال
۹۸ رضا رمضانی روابط عمومی ۱۳۸۷ بدهکار ۱۲۶۸۲۰۰ ریال
۹۹ رضا شریفی شهریور روابط عمومی ۱۳۸۸ تسویه
۱۰۰ عاطفه ظهیر دیمجی روابط عمومی ۱۳۸۸-۸۹ بدهکار ۱۰۴۶۲۰۰ ریال
۱۰۱ مهری عنبری شارق روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار ۳۱۳۵۰۰ ریال
۱۰۲ هادی فراهانی روابط عمومی ۱۳۸۷ تسویه
۱۰۳ شکوه سادات کریم پور ارمکی روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار ۷۰۰۷۰۰ مرکز
۱۰۴ سلمان کریمی مغانلو روابط عمومی ۱۳۸۸-۸۹ بدهکار ۳۱۳۵۰۰ ریال
۱۰۵ مرضیه کنگرانی فراهانی روابط عمومی ۱۳۸۸ تسویه
۱۰۶ مریم کیانی روابط عمومی ۱۳۸۸ تسویه
۱۰۷ میلاد گیلانی روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار ۹۹۸۹۰۰ مرکز
۱۰۸ حسین لونی روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار ۱۷۰۵۹۰۰ ریال
۱۰۹ الهام مرادی روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار
۱۱۰ زینب مسافرآستانه روابط عمومی ۱۳۸۸ بدهکار ۱۳۶۱۱۰۰ ریال
۱۱۱ وحید مهدی زاده ثمرین روابط عمومی ۱۳۸۷ بدهکار ۶۳۱۹۰۰ ریال
۱۱۲ شیوا مهربانی روابط عمومی ۱۳۸۷ بدهکار ۶۳۲۰۰۰ ریال
۱۱۳ مریم نجاری روابط عمومی ۱۳۸۸-۸۹ بدهکار ۳۱۳۵۰۰ ریال
۱۱۴ شیما برزگر علی آبادی کسب و کار ۱۳۸۸-۸۹ تسویه
۱۱۵ سجاد جباری برجسته کسب و کار ۱۳۸۹ تسویه
۱۱۶ مجید حاجی ابوالقاسم کسب و کار ۱۳۸۸-۸۹ بدهکار ۸۲۳۱۰۰ ریال
۱۱۷ محدثه حسن زاده کسب و کار ۱۳۹۰ تسویه
۱۱۸ ابوذر حسینعلیخانی کسب و کار ۱۳۹۰ تسویه
۱۱۹ فریبا داچک کسب و کار ۱۳۹۰ تسویه
۱۲۰ الهام سلمانی کسب و کار ۱۳۸۸-۸۹ بدهکار ۲۹۵۴۰۰ ریال
۱۲۱ فاطمه نوعی جهرمی کسب و کار ۱۳۸۹ تسویه
۱۲۲ مروارید یوسفی کسب و کار ۱۳۸۹ تسویه
۱۲۳ شیرین یوسفی زادگان کسب و کار ۱۳۸۹ تسویه
۱۲۴ شبنم ابراهیمی حسین زاده مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۹۹۹۸۰۰ ریال
۱۲۵ ساره اسمعیل یان چاله ئی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۹۶۷۲۰۰ ریال
۱۲۶ سعیده اصلانی مترجمی ۱۳۸۹ تسویه
۱۲۷ سولماز اقدس پور مترجمی ۱۳۸۷ تسویه
۱۲۸ سمیه حیدری سی پی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۸۹۹۷۰۰ ریال
۱۲۹ هانیه خسروی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۸۰۳۷۰۰ ریال
۱۳۰ سحر سلیمی گرمرودی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۹۶۷۲۰۰ ریال
۱۳۱ ثریا سیدعلوی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۲۵۶۵۰۰ ریال
۱۳۲ ندا شریفی هشتجین مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۵۶۷۲۰۰ ریال
۱۳۳ ملیحه شعبان زنجانی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۵۴۹۱۰۰ ریال
۱۳۴ سحر عباسی مترجمی ۱۳۸۶-۸۷ بدهکار ۲۵۶۵۰۰ ریال
۱۳۵ خدیجه کلانتری مترجمی ۱۳۸۷ تسویه
۱۳۶ الهام مبینی خالدی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۵۰۲۶۰۰ ریال
۱۳۷ شهربانو محمدزاده مترجمی ۱۳۸۷ تسویه
۱۳۸ مهتاب مدنی مترجمی ۱۳۸۷ بدهکار ۱۳۸۵۶۰۰ ریال
۱۳۹ پیمان مشیتی مترجمی ۱۳۸۷ تسویه
۱۴۰ سید امین موسوی رخشانی مترجمی ۱۳۸۸ بدهکار ۲۶۰۳۰۰ ریال
۱۴۱ فاطمه نعمتی مترجمی ۱۳۸۷ تسویه
۱۴۲ محمد ارشدی طهرانی مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۴
۱۴۳ معصومه امیر صفری مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲
۱۴۴ طاهره جریان مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۴ تسویه
۱۴۵ پونه رنجور مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲
۱۴۶ مهناز سبزه ئی مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲
۱۴۷ زهرا سرمستیان مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲-۸۳
۱۴۸ بدری سروری پور مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲
۱۴۹ ثریا سیدی مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲
۱۵۰ غزال ظروفچی مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲ تسویه
۱۵۱ سمیرا لایقی مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۳
۱۵۲ مهرناز ملامحمدی مسافرتی جهانگردی ۱۳۸۲
۱۵۳ معصومه خطیبی قباق تپه میهمانداری اقامتی ۱۳۸۴ تسویه
۱۵۴ مریم فرزانه میهمانداری اقامتی ۱۳۸۴ تسویه
۱۵۵ سمیرا لک میهمانداری اقامتی ۱۳۸۴ تسویه
۱۵۶ زهرا وفادار میهمانداری اقامتی ۱۳۸۴ تسویه
۱۵۷ زینب احمدی هتلداری ۱۳۸۹ تسویه
۱۵۸ فاطمه اران هتلداری ۱۳۸۷
۱۵۹ معصومه سادات اسماعیلی هتلداری ۱۳۸۸ تسویه
۱۶۰ مینا ایقانی اعظم هتلداری ۱۳۸۹ تسویه
۱۶۱ زهرا آب ریان هتلداری ۱۳۸۷
۱۶۲ سیما باقری آزاد هتلداری ۱۳۸۷
۱۶۳ مونا بالش آبادی هتلداری ۱۳۸۷
۱۶۴ مریم بلندپز هتلداری ۱۳۸۷
۱۶۵ مهدی بهاری هتلداری ۱۳۸۹ تسویه
۱۶۶ الهام پوردلجو هتلداری ۱۳۸۶
۱۶۷ سیف علی پولادی هتلداری ۱۳۸۷
۱۶۸ آرزو جبرئیلی هتلداری ۱۳۹۰
۱۶۹ مهدیه جعفریان هتلداری ۱۳۸۶
۱۷۰ شیدا جمالی هنجنی هتلداری ۱۳۸۹
۱۷۱ اعظم حسن پور هتلداری ۱۳۹۰
۱۷۲ سمیرا خوش بین نزدیک هتلداری ۱۳۸۹ تسویه
۱۷۳ فرزانه دوستی اقدم هتلداری ۱۳۹۰
۱۷۴ حامد ربیعیان سرخی هتلداری ۱۳۸۸ بدهکار ۵۵۲۲۰۰ مرکز
۱۷۵ سکینه رشیدی هتلداری ۱۳۸۷ تسویه
۱۷۶ ربابه رضائی هتلداری ۱۳۸۷
۱۷۷ نسترن رضوانی فر هتلداری ۱۳۸۷
۱۷۸ سپیده رنجبر هتلداری ۱۳۸۷ تسویه
۱۷۹ مریم زحمتکش زیده سرائی هتلداری ۱۳۸۴
۱۸۰ ذریه زینلی هتلداری ۱۳۸۷
۱۸۱ لیلا سلیمانی هتلداری ۱۳۸۷
۱۸۲ بهناز شریفی شایسته هتلداری ۱۳۹۰
۱۸۳ نیلوفر شکارچی هتلداری ۱۳۸۷
۱۸۴ مهدی شکوری هتلداری ۱۳۸۷
۱۸۵ شبنم شهلا هتلداری ۱۳۸۶
۱۸۶ طاهره صدری هتلداری ۱۳۹۰ تسویه
۱۸۷ کتایون صدری هتلداری ۱۳۹۰ تسویه
۱۸۸ زپیور طهماسیان سوارانی هتلداری ۱۳۹۰
۱۸۹ زیبا ظاهری هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۰ مرضیه عامری هفتادری هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۱ مونا عباسی روزبهانی هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۲ حسین عربگل هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۳ مریم عزیزآبادی فراهانی هتلداری ۱۳۸۸
۱۹۴ الهه غلامی هتلداری ۱۳۹۰
۱۹۵ مژگان قاسمی پور هتلداری ۱۳۹۰
۱۹۶ سیده مینا کافی ماسوله هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۷ پروا کریم خانی هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۸ فرزانه کیانفر هتلداری ۱۳۸۷
۱۹۹ محبوبه گله دار عراقی هتلداری ۱۳۸۹ بدهکار ۱۹۵۸۶۰۰ مرکز
۲۰۰ سیمین متقیان هتلداری ۱۳۸۹ تسویه
۲۰۱ نسرین مختاری اسفیدواجانی هتلداری ۱۳۹۰
۲۰۲ بنفشه معافی هتلداری ۱۳۸۷
۲۰۳ مریم معینی هتلداری ۱۳۹۰
۲۰۴ لیلا ملکی هتلداری ۱۳۸۷
۲۰۵ شیرین موذنی هتلداری ۱۳۸۷
۲۰۶ ساناز موفقی هتلداری ۱۳۸۶
۲۰۷ نسرین میرزایی هتلداری ۱۳۸۸ بدهکار ۸۶۵۵۰۰ مرکز
۲۰۸ مینا وطن پرست هتلداری ۱۳۸۹ تسویه
۲۰۹ احمد وهیب هتلداری ۱۳۸۶ تسویه
۲۱۰ مژگان یاری هتلداری ۱۳۹۰
۲۱۱ نسیم استخری هتلداری پذیرایی ۱۳۸۲
۲۱۲ علی رحمن امیری هتلداری پذیرایی ۱۳۸۲
۲۱۳ حسین رودبارانی هتلداری پذیرایی ۱۳۸۴
۲۱۴ مریم السادات فولادپوری هتلداری پذیرایی ۱۳۸۲
۲۱۵ الهام مهدوی رحمانی هتلداری پذیرایی ۱۳۸۳
به اشتراک بگذارید...
فهرست