لیست نقص پرونده ها – به تفکیک رشته

 1. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۲

 2. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای مترجمی مهر ۹۲

 3. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای روابط عمومی مهر ۹۲

 4. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای کسب مهر ۹۲

 5. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای گردشگری مهر ۹۲

 6. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای هتلداری مهر ۹۲

 7. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۱

 8. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای مترجمی بهمن ۹۲

 9. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای کسب و کار بهمن ۹۲

 10. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای تشریفات بهمن ۹۲

 11. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای حقوق بهمن ۹۲

 12. نقص پرونده – کاردانی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۱

 13. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای هتلداری مهر ۹۲

 14. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای گردشگری مهر۹۲

 15. نقص پرونده – کارشناسی هتلداری مهر ۹۱

 16. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای آشپزی بهمن ۹۲

 17. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای مترجمی خبر بهمن ۹۲

 18. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲

 19. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۲

 20. نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۱

 21. نقص پرونده کارشناسی – هتلداری

به اشتراک بگذارید...
فهرست