قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای حقوق بهمن۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۲ بشارت قلعه جوقی سمیه تعویض عکس/اصل دیپلم۸۹/رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۳ توده زارع فاطمه تعویض عکس
۴ حاجی محمد امین بهاره اصل دیپلم۷۹
۵ صادقیان سیده ساناز عکس ۶ قطغه/کپی صفحه اول شناسنامه
۶ فریدونی فرزانه اصل دیپلم۸۹/ تاییدیه تحصیلی ۹۲/۱۱
۷ محمدرضانژاد اوغانی بهاره اصل دیپلم۹۲
۸ محمدوردی مهسا /کپی توضیحات شناسنامه/
۹ مقامی علی آبادی فاطمه اصل دیپلم۷۵
۱۰ مهدوی آزاد نیلوفر تاییدیه تحصیلی ۹۲/۱۱
۱۱ نساجهای صرافی نازنین اصل دیپلم۸۶  /  تاییدیه تحصیلی ۹۲/۱۱
۱۲ نظری سمیه کپی توضیحات شناسنامه
به اشتراک بگذارید...
فهرست