قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ افشار شقایق رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۲ افضلی زهره اصل دیپلم خرداد- تاییدیه 
۳ جعفری عراقی مقدم پروانه سادات کپی کارت ملی
۴ حقیری مرضیه  تاییدیه تحصیلی
۵ خوش بخت سهیلا اصل دیپلم- رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۶ دامن کشیده سحر اصل دیپلم- رسید اقدام تاییدیه تحصیلی- کپی کارت ملی
۷ رادپور مهتاب رسید اقدام تاییدیه
۸ رحیمی شایگان فهیمه رسید اقدام تاییدیه
۹ ریاضتی کشه بهاره اصل دیپلم–مغایرت معدل
۱۰ سیفی فاطمه تاییدیه تحصیلی
۱۱ صادقی مریم اصل دیپلم
۱۳ طامه بتول رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۱۴ طاهر خانی مریم تاییدیه تحصیلی
۱۵ علی دوست رقیه رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۱۶ فرج اله تفرشی مرضیه رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۱۷ قبادزاده خانقشلاقی پروین ۳ قطعه عکس–اصل دیپلم
۱۸ قدیری رامش اصل دیپلم 
۱۹ محبعلی فاطمه تاییدیه تحصیلی
۲۰ محمدی موسوی فاطمه سادات اصل دیپلم
۲۱ مهرجو زهرا ۳ قطعه عکس
۲۲ میسمی مینا رسید اقدام تاییدیه تحصیلی-۳ قطعه عکس
۲۳ نجفیان فرانک تاییدیه تحصیلی
۲۴ نیازی شریف الهام رسید اقدام تاییدیه تحصیلی–کپی کارت ملی
۲۵ یوسفی منصوره اصل دیپلم
۲۶ هاشمی پور ناهید مغایرت
به اشتراک بگذارید...
فهرست