قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای مترجمی بهمن۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ اسمعیل نیا هنده خاله مهدیه اصل دیپلم
۲ خرم الهام اصل دیپلم
به اشتراک بگذارید...
فهرست