قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای مترجمی مهر ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ احمدی فخر سمانه اصل دیپلم
۲ اسفندانی فرشته اصل دیپلم
۳ افشاری گیسو رسید اقدام تاییدیه تحصیلی-کپی کارت ملی
۴ پرست شکوه تعویض عکس
۵ خزائی علی ابادی نگار ۴ قطعه عکس
۶ زنگنه کرمانشاهانی حدیثه اصل دیپلم
۷ سالاروند شمسی فاطمه  تاییدیه تحصیلی
۸ شیراوند سمیرا تعویض عکس- اصل دیپلم
۹ ضرغام نژاد پارامیدا تعویض عکس
۱۰ طادی اکرم تعویض عکس
۱۱ عباس زاده سپیده اصل دیپلم
۱۲ گلی مریم رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۱۳ نادی زاده نوریه رسید اقدام تاییدیه تحصیلی- کپی کارت ملی
به اشتراک بگذارید...
فهرست