قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای گردشگری مهر ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ امیریزدانی مریم  اصل دیپلم 
۲ اسدزاده اقدم زینب کپی کارت ملی- اصل دیپلم – تاییدیه تحصیلی
۳ ثابت ایمانی هانیه کپی تمام صفحات شناسنامه- تاییدیه تحصیلی
۴ دشتبان زهرا اصل دیپلم 
۵ شریفی طرقبه شیما اصل دیپلم 
۶ محمدی لیلا(ربابه)  تاییدیه تحصیلی 
به اشتراک بگذارید...
فهرست