قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ آقاصادقی فاطمه مدارک اشتغال به کار
۲ ابراهیمی نسرین گواهی موقت کاردانی-استعلام-
۳ احمدی زهرا ۲ قطعه عکس
۴ اکبری فاطمه گواهی موقت کاردانی۹۲/۱۱-تاییدیه پس از صدور موقت
۵ اموری اهوازی زهرا استعلام
۶ بابک مریم استعلام
۷ بافتی زاده رمضان سپیده استعلام-۶ قطعه عکس
۸ برآهوئی زهرا استعلام
۹ پاشوی سمیه گواهی موقت کاردانی۹۲/۰۶-استعلام-
۱۰ پورتقی کیا رحیمه کپی توضیحات شناسنامه-استعلام
۱۱ جعفری خدیجه گواهی موقت کاردانی۹۲/۰۶-استعلام-
۱۲ جهانی سمیه استعلام-مدارک اشتغال به کار
۱۳ حسنی زهرا تعویض عکس-گواهی موقت ۸۷/۱۱-استعلام
۱۴ حسین زاده مقدم فاطمه استعلام
۱۵ خدابخش دامغانی نژاد شکوفه اصل گواهی موقت-استعلام-کپی تمام صفحات شناسنامه
۱۶ خدادی مریم استعلام
۱۷ رحمن وند زهرا تعویض عکس-گواهی موقت -استعلام
۱۸ رضائی برمی سمیرا گواهی موقت۸۸/۰۴-استعلام
۱۹ رضائی مقدم معصومه گواهی موقت۹۲/۱۱-استعلام
۲۰ علی محمدی چهارده لیلا استعلام
۲۱ فیروزی جوقان فاطمه گواهی موقت کاردانی-استعلام-
۲۲ کاظم پور پریسا استعلام 
۲۳ کیانی آمنه کپی واضح از کارت ملی-تعویض عکس-دانشنامه-پیگیری جواب استعلام 
۲۴ گل محمدی فاطمه گواهی اشتغال به کار-استعلام
۲۵ مزینانی سمانه عکس–استعلام
۲۶ مساعدی شقایق کپی تمام صفحات شناسنامه-استعلام
۲۷ مومن کیائی لیلا کپی واضح از کارت ملی-۳ عکس
۲۸ ناصری هرق فاطمه کپی واضح از کارت ملی-گواهی موقت کاردانی-استعلام
۲۹ نیکوروش ساره استعلام
۳۰ والی محیا استعلام
۳۱ یدالهی سماکوش فاطمه کپی واضح از کارت ملی
۳۲ یوسفی سیاوزان ربابه استعلام
به اشتراک بگذارید...
فهرست