قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی  حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ آقاصادقی فاطمه مدارک اشتغال به کار
۲ ابراهیمی نسرین گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام-
۳ احمدی زهرا ۲ قطعه عکس-جواب استعلام
۴ اکبری فاطمه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۵ اموری اهوازی زهرا جواب استعلام
۶ بابک مریم جواب استعلام
۷ بافتی زاده رمضان سپیده جواب استعلام-۶ قطعه عکس
۸ بخشیان سمیه جواب استعلام
۹ بذار هتکه لوئی سمانه جواب استعلام
۱۰ برآهوئی زهرا جواب استعلام
۱۱ پاشوی سمیه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۱۲ پورتقی کیا رحیمه کپی توضیحات شناسنامه-جواب استعلام
۱۳ جعفری خدیجه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۱۴ جهانی سمیه جواب استعلام-مدارک اشتغال به کار
۱۵ حسنی زهرا تعویض عکس-گواهی موقتکاردانی – جواب استعلام
۱۶ حسین زاده مقدم فاطمه جواب استعلام
۱۷ خدابخش دامغانی نژاد شکوفه اصل گواهی موقت کاردانی -جواب استعلام-کپی تمام صفحات شناسنامه
۱۸ خدادی مریم جواب استعلام
۱۹ رحمن وند زهرا تعویض عکس-گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۲۰ رضائی برمی سمیرا گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۲۱ رضائی مقدم معصومه عکس-مدارک اشتغال به کار-گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام
۲۲ صادقی پری المیرا جواب استعلام
۲۳ علی محمدی چهارده لیلا جواب استعلام
۲۴ فریدی فریده کل مدارک
۲۵ فیروزی جوقان فاطمه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۲۶ کاظم پور پریسا جواب استعلام
۲۷ کاکاوند مریم گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام-عکس
۲۸ کمالی نهاد نرگس جواب استعلام
۲۹ کیانی آمنه کپی واضح از کارت ملی-تعویض عکس-دانشنامه-جواب استعلام
۳۰ گل محمدی فاطمه گواهی اشتغال به کار-جواب استعلام
۳۱ مزینانی سمانه عکس–جواب استعلام
۳۲ مساعدی شقایق کپی تمام صفحات شناسنامه-جواب استعلام
۳۳ مشتاقی فاطمه جواب استعلام
۳۵ مومن کیائی لیلا کپی واضح از کارت ملی-۳ عکس-جواب استعلام
۳۶ ناصری هرق فاطمه کپی واضح از کارت ملی-گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۳۷ نیکوروش ساره جواب استعلام
۳۸ والی محیا جواب استعلام
۳۹ یدالهی سماکوش فاطمه کپی واضح از کارت ملی-جواب استعلام
۴۰ یوسفی نسرین جواب استعلام
۴۱ یوسفی سیاوزان ربابه کپی صفحه توضیحات شناسنامه -جواب استعلام-
به اشتراک بگذارید...
فهرست