قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۱
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ احمدی رقیه گواهی موقت کاردانی۹۱/۶
۲ بیات مریم گواهی موقت کاردانی۹۱/۱۱″استعلام
۳ حاج علی محمدی عطیه سادات استعلام
۴ سلطان محمدی سمیرا تاییدیه
۵ عباس زاده آتوسا گواهی موقت کاردانی۹۱/۶″استعلام
۶ عربی حمیده گواهی موقت کاردانی۹۱/۶
۷  مصاحبی محمدی عاطفه  استعلام
به اشتراک بگذارید...
فهرست