قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ ابراهیمی ساناز گواهی موقت ۹۱/۱۱
۳ امامزاده جعفری سمانه استعلام
۵ تیموری دهخوارقانی وحیده استعلام
۶ جعفری سمیرا گواهی موقت ۹۰/۱۱-استعلام
۸ عبدویان زاد غزاله پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت ۹۱/۱۱-استعلام
۹ فداییان الهام عکس-استعلام
۱۰ کنگرانی فراهانی زهره استعلام
۱۲ محبوبی شیروانه حمیده کپی واضح از کارت ملی-گواهی موقت ۹۱/۱۱
به اشتراک بگذارید...
فهرست