قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای گردشگری مهر۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ اب نیکی مهری ۶ قطعه عکس/گواهی موقت کاردانی ۹۱/۰۴ / جواب استعلام
۲ ابویسانی مهسا دانشنامه/ نامه تاییدیه تحصیلی
۳ اکبرنژادرودپشتی ساناز گواهی موقت کاردانی ۸۸/۰۴ / جواب استعلام
۴ امیری منا دانشنامه
۵ بابایی گواری مریم جواب استعلام
۶ جراحی سمیه گواهی موقت کاردانی ۹۱/۰۶ / جواب استعلام/۳ قطعه عکس
۷ حمیدی صدیقه گواهی موقت۹۰/۱۱
۸ خداقلیان لرنیک اصل گواهی موقت کاردانی-دانشنامه-جواب استعلام
۹ زنجانی قزوینی زهرا پیوست۳/گواهی موقت کاردانی ۹۲/۰۴ 
۱۰ شفیعی دلارام گواهی موقت کاردانی۹۲/۰۶ / نامه استعلام/۶ قطعه عکس
۱۱ عالمی الهام اصل گواهی موقت کاردانی/ریز نمرات/دانشنامه/عکس
۱۲ علی پور شهربانو  جواب استعلام
۱۳ عمونبی معصومه جواب استعلام
۱۴ قنبری سیه رود سپیده گواهی موقت کاردانی / جواب استعلام/کپی صفحات شناسنامه/عکس
۱۵ کربلایی محمدمیگونی نوشین جواب استعلام
۱۶ کرمی دهقی شهناز گواهی موقت کاردانی۹۱/۰۲ / جواب استعلام
۱۷ لالوئی غزاله گواهی موقت کاردانی۹۱/۰۴ /عکس
۱۸ محمدپورباروق بهاره گواهی موقت کاردانی۹۱/۰۶ /جواب استعلام/
۱۹ مشعلی طبری فاطمه جواب استعلام/
به اشتراک بگذارید...
فهرست