این سامانه جهت پاسخگویی به شکایات (نحوه ارتباط با پرسنل، فعالیت های دانشگاه، مدرسان و …) ایجاد گردیده است.
لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات شما درهرحال به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و نظرات شما هیچگاه بر علیه شما استفاده نخواهد گردید.

agha

فهرست