فرم های آموزشی

مجموعه قوانین دانشگاه

دانلود فرم

کلیک کنید

ضوابط دانشجویی

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم تسویه حساب

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم کارورزی

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم کاربینی

دانلود فرم

کلیک کنید

استشهاد محلی

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم مرخصی تحصیلی

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم انصراف از تحصیل

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم معادل سازی

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم معرفی به استاد

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم مهمان تک درس

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم درخواست حذف ترم

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم حذف اضطراری

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم حذف پزشکی

دانلود فرم

کلیک کنید

درخواست موجه کردن غیبت

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم های آموزشی مدرسان

فرم طراحی سوال

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم حذف غیبت ۳-۱۶

دانلود فرم

کلیک کنید

فرم جلسات جبرانی

دانلود فرم

کلیک کنید
uast